Sverigdemokraterna och jämställdhet.

Sverigedemokraterna, som i vissa opinionsmätningar lyft till att vara rikets tredje största parti, är ganska framträdande i en fråga; Invandringspolitiken.

Eller man är inte speciellt framträdande i den heller mer än att man (framgångsrikt) lyckas mobilisera missnöjet över integrationspolitiken. Det skall man vare sig förlöjliga eller blunda och stoppa huvudet i sanden för. Tvärtom. Sverigedemokraternas framgång i opinionen är ett stort uttryck för att man upplever övriga partier tar för lätt på frågan (eller inte alls).

Jag tänkte inte behandla integrationspolitiken speciellt utförligare i detta inlägg utan återkommer till det i ett senare inlägg då det är en väldigt viktig fråga. Jag tänkte däremot uppehålla mig runt lite andra saker. Jag tycker det är viktigt att alla de som uppgivit att man kan tänka sig rösta på Sverigedemokraterna om det vore val idag verkligen vet vad partiet arbetar för.

Jag har varit engagerad facklig och politiskt under en stor del av mina (ändock blygsamma) 32 år. Jämställdhet, rättvisa och frihet är något jag tycker är det viktigaste som finns och arbetat mycket med. Rätten att få vara den man är, oberoende av kön, åsikt, sexuell läggning, trosuppfattning eller hudfärg är grundläggande mänskliga rättigheter i min bok.

Sverigedemokraterna skriver i sitt partiprogram: "Sverigedemokraternas uppfattning är att det existerar medfödda skillnader mellan de flesta män och de flesta kvinnor som går bortom det som kan observeras med blotta ögat.".

Vi stannar där en sekund. Man anser alltså att det finns medfödda skillnader mellan könen som går bortom det som kan observeras, det vill säga könsorganen. Tänker inte fastna speciellt länge, men här finns det ju seriös forskning som visar precis på motsatsen. Men strunt i det nu. Forskning och evidens är ju inte alltid huvudfaktorer i politik.

Det största problemet är inte så att sverigedemokraterna tror att det finns någon form av mental medfödd olikhet mellan kvinnor och män utan det är hur man ska tolka deras politik.

Man konstaterar då i sitt program att det ÄR skillnad på kvinnor och män. Men fortsätter:
"För oss är det en fullständig självklarhet att män och kvinnor har exakt samma värde och att båda könen skall ha samma rättigheter, vara lika inför lagen och känna sig trygga och respekterade."

Det stycket låter ju bra i alla fall. Även fast de bägge könen är olika enligt SD så ska de åtminstone ha samma rättigheter. Och det här är något som återkommer flera gånger. Samma rättigheter, lika inför lagen. Ingen ska diskrimineras för något.

Vad bra tänker ni, det är väl inget att gnälla över?

Eller?

Om det inte vore för motionen man lagt i riksdagen 2012/13:A332. Alltså i r i k s d a g e n. Det är en sak att skriva snygga välpolerade meningar på ett partiprogram. Men här är det skarpa förslag. Den politik man vill föra. På riktigt.

I den visar sig allt det man skrivit vara bara fina ord. För den konkreta politiken är precis rakt tvärtemot.

Man vill i sin motion ta bort anslagen för- och lägga ner myndigheten Diskrimineringsombudsmannen (DO) och upphöra med alla jämställdhetsinsatser  rakt av..

Vad pysslar DO med då? Jag citerar deras uppdragsbeskrivning:
Myndigheten utövar tillsyn över att diskrimineringslagen följs. Utöver de uppgifter som Diskrimineringsombudsmannen har enligt den lagen ska myndigheten verka för att diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inte förekommer på några områden av samhällslivet. Ombudsmannen ska också i övrigt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön med mera.

Man vill alltså lägga ner den myndighet som har tillsynsansvar över de saker man säger sig värna? Jag får inte ihop det. Vi kör stycket från deras partiprogram i repris igen: 
"För oss är det en fullständig självklarhet att män och kvinnor har exakt samma värde och att båda könen skall ha samma rättigheter, vara lika inför lagen och känna sig trygga och respekterade."
Uppenbarligen så pass trygga att vi stryker myndigheten som arbetar med dessa frågor och som finns för att just kunna arbeta med problemen.


Vi fortsätter i samma motion. Man föreslår även där att ta bort resurserna för åtgärder mot diskriminering och rasism. Totalt 30 miljoner kronor. Där bemödar man sig inte ens kommentera varför. Rasism är inget problem? Diskrimineringen som man "självklart" anser vara emot behöver inga resurser?

Sen avslutar man med pricken över i:et. Man avskaffar alla särskilda jämställdhetsåtgärder. Man stryker helt sonika bort dem. 239 miljoner kronor bye bye.

Vad betyder "särskilda jämställdhetsåtgärder" undrar ni och varför är det viktigt då? Jag räknar här upp en del av vad dessa åtgärder är:

 • - Utveckla och genomföra särskilda förebyggande insatser för kvinnors arbetsmiljö .
 • - Projekt Karin i Malmö. Ett projekt där personer som utsatts för våld av en närstående eller ett sexuellt övergrepp får hjälp.
 • Ett uppdrag att sammanställa kunskap om arbetsmiljöns betydelse för uppkomst av sjukdom. Därvid ska särskilt kvinnors arbetsmiljöer beaktas.
 • - Genomföra en informationskampanj avseende brott i nära relationer, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.
 • - Fortsatt utveckling av socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld.
 • - Stöd till organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till homosexuella, bisexuella och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck som utsatts för våld i en nära relation.
 • - Statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området, till organisationer som arbetar med att motverka våld mot kvinnor.
 • Uppdrag att göra en samlad bild av insatsen skyddat boende för hotade personer samt att ta fram ett vägledande material för berörda grupper.
 • - Bidrag till jämställdhetsprojekt av Ungdomsstyrelsen.
 • - Ta fram kunskapsstöd som är inriktat på attityder och värderingar kring jämställdhet, maskulinitet och våld.
 • - Fördela bidrag för jämställdhetsarbetet till de nationella minoriteternas organisationer.
 • - Genomföra utbildningsinsatser i syfte att förebygga att ungdomar blir utsatta för sexuell exploatering via Internet och andra interaktiva medier.
 • - Genomföra utbildningsinsatser för personal som arbetar inom fritidsverksamheter för unga i syfte att öka deras kompetens att skapa öppna och fördomsfria miljöer för unga hbt-personer.
 • - Slutföra uppdraget att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja som avser information, utbildningsinsatser och sammankallande av ett nätverk.
 • - Stödja organisationers arbete mot diskriminering och för jämställdhet inom den egna organisationen.
 • - Utlysa och fördela medel till ideella organisationer som vill arbeta med engagemangsguider.
 • - Genomföra en kunskapssammanställning om traditionella och vigselliknande ceremonier samt om ekonomiska förbindelser mellan blivande makars familjer.
 • - Stöd till Sveriges Kommuner och Landsting för fortsatt ekonomiskt stöd till programmet Hållbar Jämställdhet.
 • - Stöd till Statens historiska museer för att ta fram underlag och utveckla metoder för en mer jämställd representation i samlingar och utställningar.
 • - Stöd till Statens Musikverk för att stödja och stimulera ett strategiskt och långsiktigt arbete för ett mer jämställt musikliv.
 • - Stöd till Stiftelsen Svenska Filminstitutet för att utveckla en fortsatt satsning på unga kvinnors filmskapande.
 • - Stöd till sekretariatet för Östersjöstaternas råd för finansiering av tjänsten som "Senior Advisor" för Aktionsgruppen mot människohande.
 • - Stöd till Kompetensrådet för utveckling i staten i enlighet med regeringsbeslut den 4 november 2010 (IJ2010/1873/JÄM) för att genomföra en kompetenssatsning i statsförvaltningen i syfte att motverka sexköp.
 • - Stöd årligen till länsstyrelserna för att inom sitt ansvarsområde stödja samordningen i länen av insatser som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor, att barn bevittnar våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
 • - Resurser årligen till länsstyrelserna för uppdraget att främja och lämna stöd till insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.
 • - Stöd till Länsstyrelsen i Östergötlands län för att sprida och implementera metodstödet "Det handlar om kärlek - ett projekt om barns och ungdomars rättigheter" och webbplatsen "Dina rättigheter".
 • - Resurser för uppdrag att fördela medel till forskning m.m. för att öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor, inklusive sexuellt våld och andra sexuella övergrepp.
 • - Resurser för att genomföra jämställdhetsinsatser inom skolväsendet.
 Då kan man ju utbrista ett enormt "Varför??" De själva skriver som motivering: "Sverigedemokraternas jämställdhetspolitik är långsiktig och organisk. Vi tror inte att jämställdhet uppnås genom mer eller mindre ineffektiva satsningar på jämställdhetsprojekt."

Okej. Man stryker alla insatser och budgetposter som, idag inte är tillräckligt, har med jämställdhet att göra. Varenda krona. Och sen så hänvisar man till att deras politik är "långsiktig och organisk". Vad betyder det? Vad vill man göra istället? HUR skall man i en sverigedemokratisk värld uppnå jämställdhet? Genom att rycka lite försynt på axlarna och hänvisa till hur olika könen är? Organisk?

 Man säger att alla ska ha samma värde. Men detta skall uppnås av sig självt? Jämställdhet råder inte i Sverige idag. Att stryka alla insatser gör det inte bättre. På arbetsmarknaden lönediskrimineras kvinnor fortfarande på grund av sitt kön.

Traditionellt kvinnodominerade arbeten är fortfarande underbetalda i jämförelse med traditionellt mansdominerade även om utbildningskraven ligger på desamma. Flera studier visar att företag som präglas av mångfald, där jämställdhet är en del, utvecklas bättre över tid. Mer jämställda samhällen har också bättre fungerande samhällsekonomi och högre födelsetal. I mogna industriländer är jämställdhet en av de långsiktigt viktigaste tillväxtfrågorna. Det finns ett starkt samband mellan attityder till jämställdhet, sysselsättningsgrad bland kvinnor och landets nativitet . Faktorer som är centrala för den ekonomiska tillväxten. Ändå motsvarar kvinnors löner fortfarande endast 85,7 procent av mäns löner, om man räknar om alla löner till heltid.

Våld mot kvinnor och barn är fortfarande en verklighet i vårt samhälle. 

Är då den politiska lösningen att helt sonika ta bort alla resurser och insatser som finns? När vi i själva verket behöver satsa mer. Arbeta hårdare. Vilja mera. Det är inte bara ekonomiskt usel politik. Det är riktigt dålig politik punkt. 

Jag inser att min syn på jämställdhet och sverigedemokraternas syn på jämställdhet är diametralt olika. Hur är det med er andra? Alla ni som ger ert gillande till deras föreslagna politik. Är det detta ni vill ha?


2 kommentarer:

 1. Anonym sa...:

  Blir en röst på SD. Gillar deras arbete.

 1. Sabine Noresson sa...:

  Tack för att du finns Jonas, jag står bakom varje ord du skriver, och beundrar ditt mod att sticka ut hakan. Som tysk efterkrigsbarn född 1953 gömmer jag mig heller inte bakom anonymitet.
  "Det är inte viktigt att huden har samma färg, viktigt är bara att hjärtat har det" Isabell, 7 år.
  Hon har också min respekt. Och Isabells föräldrar som har visat vägen vad en Human sapiens sapiens är.