Viktor Tullgrens klockrena analys

Den liberala bloggen Frihetssmedjan skrev ett inlägg om cirkus-fullmäktige igår. Problemet är att man drar helt felaktiga slutsatser och skriver under på det felaktiga argumenten de borgliga hävdar.

Viktor Tullgren kommenterar artikeln och ärendet så fullkomligt strålande att det förtjänar att lyftas upp till ett eget inlägg. Detta är i princip inlägget som avslutar hela den upprörda debatten.

Återigen, all kredd till Viktor Tullgren (då jag så brutalt bara kopierade hans text från ett kommentarsfält på frihetssmedjan tycker jag ni kan läsa hans utmärkta blogg regelbundet.

Här är hans kommentarer;

"Alltså det här handlar inte om ett demokratiövergrepp. Tyvärr är det lite dålig research i artikeln. Ordföranden hanterar det hela helt rätt. Vad de borgerliga försöker göra är att fatta riva upp ett tidigare beslut under en rapportpunkt.

För att bena ut vad som händer:
Ärendet som är uppe för behandling är en rapport från barn och ungdomsnämnden som rapporterar om hur man 16 mars 2011 beslutade att genomföra avskaffandet av vårdnadsbidraget. Delegationen att fatta beslutet har man fått från kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen i sin tur har fått en delegation från kommunfullmäktige den 29 november 2010. Rapporten berör alltså ett redan fattat beslut.

De borgerliga partierna inklusive sverigedemokraterna har återremitterat rapporten tidigare eftersom man inte ansett att nämnden haft rätt att fatta beslutet. Nämnden har då återkommit med ett klargörande om att detta är en rapport rörande ett fattat beslut och att rätten att fatta beslutet har getts från kommunstyrelsen.

Huruvida nämnden fått detta delegerande från kommunen är inte ifrågasatt under diskussionen i kammaren, däremot ifrågasätter de borgerliga om kommunfullmäktiges beslut den 29 november 2010 innebar ett delegerande till kommunstyrelsen att avskaffa vårdnadsbidraget. Det är i och för sig en intressant fråga, för beslutet den 29 november är inte helt glasklart. Det är uppenbart att de rödgröna partierna som lagt fram förslaget menat det som ett beslut om nedläggning och ett delegerande till kommunstyrelsen att genomföra detta. Det är också uppenbart att de borgerliga i kommunfullmäktige inte väljer att tolkar beslutet på det sättet, även om de borgerliga ledamöterna i barn och ungdomsnämnden inte valt att reservera sig mot själva beslutet eller rätten att fatta beslutet (de har alltså gjort tolkningen att beslutet 29 november gett dem rätt att fatta beslutet).

Problemet är att frågan om huruvida nämnden hade rätt att fatta beslut inte är den frågan som är uppe för behandling. Ärendet som hanteras är en rapport från det beslut som fattats i barn och ungdomsnämnden 16 mars 2011 och som redan trätt i kraft från och med 1 juli 2011.

Det yrkande som de borgerliga lägger berör inte själva rapporten utan huruvida kommunstyrelsen haft rätt att delegera beslutet till barn och ungdomsnämnden. Det man alltså yrkar på är att nämnden ska riva upp beslutet de redan fattat, alternativt att man skall delegera nämnden att fatta ett nytt beslut. Problemet är att man yrkar detta under en rapportpunkt.

Och här bryter då ordföranden in och noterar korrekt att frågan om att riva upp eller återremittera själva beslutet är ett nytt ärende och det ska inte tas upp enligt kommunallagen utan beredning. Därmed finns bara ett förslag till beslut rörande själva rapporten och det är att lägga den till handlingarna.

Detta är uppenbart eftersom yrkandet inte berör huruvida det är något fel på det som rapporten rapporterar att man gjort, utan yrkandet hävdar att det man gjort är fel. Därtill så berör ju inte yrkandet ens huruvida nämnden fått ett delegerande från kommunstyrelsen utan huruvida kommunstyrelsen fått ett delegerande från kommunfullmäktige, något som ligger helt utanför nämndens område. Nämnden kan inte i sin rapport utreda huruvida kommunstyrelsen fått ett delegerande eller ej, därmed berör inte yrkandet själva rapporten utan själva det fattade beslutet.

Borgarna kräver då att beslutet om att lägga rapporten till handlingarna skall ställas mot ett beslut om att återremittera själva beslutet. Det noterar ordföranden, återigen korrekt, att man inte kan göra. Ärendet som hanteras är fortfarande huruvida rapporten skall läggas till handlingarna eller om den skall återremitteras för att bli klarare i det den rapporterar. Inget yrkande finns som ifrågasätter det rapporten rapporterar utan det berör ju rätten till att fatta det beslut man fattat, men huruvida beslutet fattats eller ej är inget rapporten kan ändra på.

Och även om man skulle fatta beslut om att återremittera själva beslutet så måste man fortfarande fatta beslut om huruvida man ska lägga rapporten om det beslut man redan fattat till handlingarna. Det är alltså två separata frågor som borgarna begär att man ska ställa mot varandra. Men för att göra en övertydlig jämförelse, en fråga om huruvida man haft rätt att måla ett staket rött kan inte ställas mot en rapport som beskriver hur man gjorde för att måla staketet rött. Hur mycket man än ändrar i rapporten kommer det inte att förändra det faktum att staketet redan är målat.

Alltså kan inte dessa beslut ställas mot varandra.

Då yrkar Elisabeth Unell (M) på avslag. Utöver det faktum att man sedan länge klubbat att behandlingen av ärendet är klart, något som gjorts utan att någon då protesterade, och alltså bara ska fatta beslut vilket gör att nya yrkanden inte längre kan komma in, så är yrkandet i sig själv fullständigt obegripligt. Det går nämligen inte att yrka avslag på en rapport. Rapporten kan bara antingen läggas till handlingarna eller återremitteras för att bli klarare.

Elisabeth Unell (M) vill yrka avslag på själva beslutet. Huruvida det är själva beslutet som fattades i november 2010 eller nämndens beslut från mars 2011 är något oklart. Oberoende av vilket så har det för det första inget att göra med själva ärendet som hanteras, och därtill kan man inte yrka avslag på ett beslut som fattats för flera månader sedan.

Ordföranden hanterar alltså frågan helt korrekt. Det ska nämnas att hon också under diskussionen påpekar att kammaren har möjlighet att väcka frågan om själva vårdnadsbidraget igen om man så vill. Men det bara finns ett förslag till beslut rörande själva rapporten och därmed bara ett beslut att fatta. Borgaran yrkar då på att man skall avsluta mötet, något som ordföranden går med på så fort själva ärendet för behandling är avklarat. Då reser sig borgarna upp och går. Och kvarvarande majoritet lägger då rapporten till handlingarna.

Cirkusen som uppstår beror alltså på att de borgerliga ledamöterna inte förstår vad det är för ärende man behandlar. De tycks inte ha förstått att ärendet är en rapportpunkt och inte ett förslag till beslut. Trotts att det med önskvärd tydlighet framgår av handlingarna inför mötet.

Den inställningen som de borgerliga ledamöterna har, att beslutet som kommunfullmäktige fattade den 29 november inte innebar ett delegerande till kommunstyrelsen, är givetvis i sig en viktig fråga. Men dels är det i sig en juridisk fråga, eftersom kommunfullmäktige inte har att tolka sitt eget beslut, däremot har man givetvis rätt att fatta ett nytt beslut. Men hur som helst så har det inget som helst att göra med det ärende som behandlas.

Ordföranden agerar helt klanderfritt under hela denna behandling. Hon försöker se till att beslut fatas i den fråga som ärendet gäller. Alltså behandlingen av själva rapporten. Och huruvida nämnden hade rätt att fatta beslut den 16 mars 2011 är inget som rapporten kan påverka och inget som ordföranden kan lägga sig i. Det är alltså fel att påstå att hon inte tillåter andra yrkanden än det som ligger från S, vad hon gör är att helt korrekt avvisar alla yrkanden som berör något annat än själva rapporten.

Något demokratiövergrepp är det alltså inte frågan om. Det enda som händer är att de borgerliga ledamöterna gör bort sig genom att inte veta vad det är för fråga man behandlar. Och sedan ställt till en cirkus på grund av detta

Efter att ha läst igenom protokollet ordentligt så framgår det att det inte är oklart vad de beslutet handlade om. Det framgår nämligen av protokollet. Formuleringen till förslag är inte helt glasklar men vad man menade och vad man röstade för framgår väldigt tydligt av protokollet.
Förslaget från kommunstyrelsen lyder:
”12. Kommunstyrelsen får i uppdrag att förbereda en avveckling av det kommunala vårdnadsbidraget från 1 juli 2011″

I denna formulering är det inte glasklart att man i och med beslutet också menar att man faktiskt beslutar att avveckla det kommunala vårdnadsbidraget, men att så är fallet framgår faktiskt av det avslagsyrkande som Elisabeth Unell (M) själv lägger fram. Hon yrkar nämligen:
”avslag på kommunstyrelsens förslag punkt 12, om att avveckla det kommunala vårdnadsbidraget”

Från protokollet framgår också att dessa båda yrkanden ställdes mot varandra och att kommunstyrelsens förslag fick bifall. Alltså har de borgerliga vid tiden för voteringen varit medvetna om att förslaget innebar att man avvecklade vårdnadsbidraget. Sen innebär det givetvis inte att utomstående inte kan hävda att formuleringen är oklar men däremot går det inte för de borgerliga i kommunfullmäktige att påstå att de inte förstått hur beslutet var menat att tolkas. Detta protokoll är för övrigt givetvis också justerat, för de borgerligas del av Erik Ödmansson (FP) som själv röstade nej till att avveckla vårdnadsbidraget.

Så de borgerliga i kommunstyrelsen har ingen möjlighet att påstå att de inte vetat att beslutet i november 2010 innebar ett avskaffande av vårdnadsbidraget. Därmed blir det ju något fånigt att de klagar på beslutet med hänvisning till just detta.

Men oberoende av detta så har man hur som helst inget remissyrkande som rör själva rapporten. Även om man vill hävda att det råder oklarheter om man hade rätt att fatta beslutet i nämnden så kan man inte återremittera själva rapporten eftersom man inte ifrågasätter om nämnden fått ett delegerande från kommunstyrelsen utan om kommunstyrelsen fått ett av kommunfullmäktige och det ligger utanför nämndens område och utanför rapporten.

De borgerliga är alltså dubbelt ute och cyklar. Dels försöker man fatta ett beslut som inte har med ärendet som hanteras att göra. Dels så försöker man göra detta genom att omtolka ett beslut man redan fattat även om man när beslutet fattades var väl medveten om hur det skulle tolkas."


0 kommentarer: